ПРАВИЛА ПОДАННЯ СТАТТЕЙ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Статті, що надаються до збірки, повинні включати інформаційно-аналітичні та навчально-методичні матеріали з питань навчальної і методичної роботи в процесі підготовки фахівців у закладах вищої освіти (закладах освіти, наукових установ) цивільного захисту.

Мова статей – українська, російська та англійська.

Розмір статей повинен складати не менше трьох повних сторінок тексту (включно зі списком літератури). Текст статті повинен бути представлений у електронному вигляді у текстовому редакторі WORD (версія не нижче 6.0) для WINDOWS.

 Текст набирається з полями:

  • верхнє, нижнє − 2 см;

  • праве − 1,5 см;

  • ліве − 3 см.

Без нумерації сторінок; шрифт − Times New Roman; кегль − 14; абзац − 1,25 см; міжрядковий інтервал – 1 см.

 

 Структура тез доповідей

  1. Прізвище та ініціали автора (авторів) у правому верхньому куті (шрифт – напівжирний, курсив), вчена ступінь, вчене звання, посада (шрифт – курсив), місце роботи (заклад, установа, організація).

Через рядок.

  1. Назва статті з вирівнянням по центру (великі літери, шрифт – напівжирний)

Через рядок.

  1. Виклад основного матеріалу.

Рисунки в тексті бажано надавати у чорно-білих тонах.

Через рядок

  1. Список використаної літератури, на яку йдеться посилання в тексті.

Список літератури подається у порядку появи посилань у тексті і оформляється згідно з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Просимо надіслати свої статті на електронну пошту НМЦ НЗ сфери ЦЗ nmc-nz@dsns.gov.ua (з приміткою «стаття Вісник»).

Друкування у Віснику БЕЗКОШТОВНЕ.

 

 Зразок оформлення статті

Діброва А.А., курсант Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;

Вдович С.М., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри практичної психології та педагогіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

 

ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

 

   Формування та розвиток мотиваційної сфери, зокрема професійної мотивації, відіграє важливу роль у процесі розвитку особистості в цілому, сприяє нормальній взаємодії з навколишнім середовищем і життєдіяльності. Саме мотивація є одним з основних елементів структури особистості, яка регулює поведінку, формує світогляд, відіграє роль у виборі життєвого шляху, професійної діяльності та її подальшому вдосконаленні.

   Особливо важливе питання професійної мотивації постає у діяльності працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України), починаючи з дослідження мотивів, які спонукають до вибору такої професії та продовжуючи дослідженнями стосовно мотиваційної сфери в роботі рятувальників.

   Суспільна поведінка людини, в тому числі й така її форма, як професійна мотивація, є складним соціальним явищем, детермінованим численними факторами (соціально-економічні та соціально-психологічні чинники, особистісні якості, цінності людини тощо). Професійна мотивація – це дія конкретних мотивів, які зумовлюють вибір професії та тривале виконання обов’язків, пов’язаних із нею, вибір місця роботи, бажання звільнитися і т. ін. [1].

   Від мотивації залежить, як і в якому напрямі будуть використані різні функціональні здібності. За допомогою мотивації можна пояснити вибір між різними можливими діями, між різними варіантами сприйняття і можливим змістом мислення; крім цього, пояснюється інтенсивність і наполегливість у здійсненні обраної дії та досягнення її результатів [2].

 ЛІТЕРАТУРА

  1.  Згідно з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

 

 


© 2018 Центр Інформаційних Технологій НУЦЗУ